PÅGÅENDE UPPDRAG

(Västra Götalandsregionen) - Huvudprojektledare för att leda omläggningen till Windows10 för VGR:s förvaltningar och bolag vilket berör 55 000 klienter. Övergången till Windows10 och Microsoft's nya livscykelplan ställer stora krav på omställning vad gäller arbetssätt hos IT, verksamheter och inte minst VGR:s Objekt. Ett omställningsarbete och uppdrag som också ingår i projektuppdraget. 

(Västra Götalandsregionen) - Projektledare för FVM Testcenter (Framtidens Vårdinformations Miljö).  Projektet syftar till att understödja FVM Upphandlingsprojekt och senare FVM Implementationsprojekt  med fasta och mobila test- & utbildningscentra. 

Projekt - & Programledare

(Västra Götalandsregionen) - Projektledare för Konsolidering inför FVM (Framtidens Vårdinformations Miljö).  Projektet har två huvudsakliga uppgifter; att ta fram underlag för konsolidering och/eller i de fall där det beslutas – avveckling, inom olika funktionella områden för att underlätta för implementeringen av FVM. Den andra delen av uppdraget är att genomföra de konsolideringar och/eller avvecklingar som beslutas.

(Västra Götalandsregionen) - Huvudprojektledare för det införandeprojekt som har som mål att etablera det avtal som är tecknat mellan VGR och Atea. Avtalet omfattar omkring 47 000 IT-arbetsplatser med tillhörande tjänster.

(Västra Götalandsregionen) - Programledare för införandet av Exchange/Outlook som ersättning för Lotus Notes inom Västra Götalandsregionen's samtliga förvaltningar och bolag vilket berörde 55000 användare

(Oslo/Norge – Stockholm) Programledare för att stort internationellt projekt för en kund med global verksamhet inom petroleum industrin. Under våren 2009 har en sk. Global Design exekverats som har lett till ett globalt införande av ny infrastruktur, applikationer, support/kundtjänster mm.

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset – SU) Evakuering televäxel – Projekt som syftar till att evakuera personal i befintliga byggnader där framtida bildcentrum skall byggas upp. I projektet ingår att flytta hela SU’s fokalpunkt för datakommunikation & telefoni (ca. 18000 användare)

(Infosynergi A/S (Norge) – Initiering av införande/uppbyggnad av ny central driftsmiljö i Stockholm för Infosynergi i Norge.

Transition- / Transformationsledare

(Västra Götalandsregionen) - Programledare för 21 driftövertagande av fastighetstekniska system från Västfastigheter till VGR IT.

(Västra Götalandsregionen) - Gemensam IT-plattform – Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag infördes via unika transitionsprojekt (ett per förvaltning) in i VGR:s gemensamma IT-plattform. Berörde cirka 40 förvaltningar och bolag inom regionen och 45000 användare. Projektomslutning; 209.000 mantimmar (projektet) - exklusive berörda förvaltningar och bolags nedlagda tid. (estimat - faktor 4x)

(Skatteverket - Stockholm) - Ansvarade för transitionsprojektet som omfattade server plattformar, kommunikation, applikationsdrift-, utvecklings- och förvaltning av Skatteverkets Domino-plattform.

(Stockholms Läns Landsting – SLL-Stockholm) - Ansvarade för transitionsprojektet för övertagandet av SLL’s lönesystem Palett som omfattade helpdesk, server plattformar, kommunikation samt applikationsdrift.

(NCC-Stockholm) - Ansvarade för transitionsprojektet som omfattade helpdesk, server plattformar, kommunikation, applikationsdrift, applikationsförvaltning.

(Volvo IT / SchlumbergerSema-Göteborg) – Avlämnande transitonsledare. Projektet syftade till att överföra SchlumbergerSema’s stordatorproduktion till Volvo IT.

(Luftfartsverket – LFV-Norrköping) - Ansvarade för transitionsprojektet som omfattade helpdesk, server plattformar, SAN, kommunikation, applikationsdrift.

(Försvarets Materielverk – FMV-Stockholm) - Ansvarade för transitionsprojektet som omfattade helpdesk, server plattformar, SAN, kommunikation, applikationsdrift samt viss personal.

(Svenska Dagbladet – SvD-Stockholm) - Huvudprojektledare för SvD transition som omfattade helpdesk, server plattformar, kommunikation, SAN, applikationsdrift samt viss personal. Genomförde även flytt av hela tidningen till centrala Stockholm efter avslutad transition.

(De Post - Belgien) – Internationellt offertarbete i Bryssel i sex månader. Övertagande av IT-drift för hela Belgiska posten; 1500 kontor-45000 användare. Ansvarig för transition i offertarbetet.

Utredningsledare

(Västra Götalandsregionen) - Utredningsledare för Framtidens Vårdavdelning. Utredningens syfte är att identifiera och tydliggöra tekniska och/eller regelmässiga hinder för ett införande av high-end teknik och funktionalitet inom kallelsesignalsystem, patientterminaler, tysta larm till mobila enheter mm. inom VGR

(Västra Götalandsregionen) - Regional utredning som syftade till att ta fram ett underlag för upphandling av system för att hantera VRI – Vård Relaterade Infektioner.

(Västra Götalandsregionen) - Genomförde en riskanalys på ett VGR-program inkluderat tre förändringsprojekt; ”Säkra kort”, PORTAL samt ”Läkemedelsförteckning. Analysen genomfördes delvis baserad på VGR’s metod för riskanalyser men inkluderade även identifieringen av bakomliggande påverkansfaktorer.

(Västra Götalandsregionen) – Ledde en utredningsgrupp i syfte att klargöra verksamhetskraven på IS/IT inom SU 2015 (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) – (Projekt ”Framtidens IS/IT inom SU2015”)

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU) - Projekt OKIT (Organisatorisk Konsolidering IT). Analysprojekt som syftar till att identifiera IT-relaterad verksamhet inom SU’s medicinsk tekniska verksamhet - att transfereras till central IT-utförarorganisation.

(Västra Götalandsregionen) - Program Manager för ett analysprogram där man sökte konsolideringspotentialen inom fyra olika programgrupper; Inköp, Drift & hallar, System samt Tele- & datakommunikation.

(Ahold / ICA) - Utredningsledare för en feasibility study som avsåg att spegla konsekvenserna av att flytta ICA Banken från extern part till ICA själva.

(Logica) – Global (intern) Due Dilligence som inkluderade telefoni, datakommunikation, servrar, applikationer mm.

Övriga konsultroller

Handledare - Genomförde ett utbildningsprogram inom området projekthantering och projektledning för ett teknikföretag i Kungsbacka som verkar inom retailbranschen. Deltagare var säljare, tekniker och ledningspersonal.

Program Expert Advisor – (Astra Zeneca) - Global Service Framework – Ett globalt program inom AZ i syfte att skapa ett Service Framework, baserat på ITIL. Uppdraget var att stötta programledningen kring programstyrning, strukturer och processer.

Analysledare - Statens Pensionsverk (SPV) - SPV (Statens Pensionsverk) – Analysledare i ett förändringsarbete för SPV’s projektkontor i syfte att optimera befintlig verksamhet.

Affärsprojektledare – (AB Storstockholm Lokaltrafik - SL) - Ansvarade för bidprocessen rörande program management för SL’s upphandling av ”Real-time Platform”

Affärsprojektledare – (AB Storstockholm Lokaltrafik - SL) - Ansvarade för bidprocessen rörande den kommersiella delen för SL’s upphandling av ”New Pass System”.

Affärsprojektledare – (NCC) – Ansvarade för affärsprojekt som inkluderade outsourcing av helpdesk, serverplattform, applikationsdrift mm.

Linjeroller

Ansvarig för enheten Strategy & Business Transformation inom Logica Management Consulting (2009)

Ansvarig för enheten Program Management (WM-data, Logica) – (2006-2008)

Ansvarig för enheten Program Management (Atos Consulting) (2004-2005)

Service Quality Manager (SQM) - Sema Group AB - Initierade en kvalitetsorganisation hos Transport & Logistik inom Sema Group AB. (2000)

Konsultchef- Sema Group AB - Chef för konsultavdelningen i Göteborg – 55 konsulter; systemutvecklare, projektledare samt verksamhetskonsulter (1999-2000)

Teknikchef – IMS (1997-1999)

IT ansvarig – Volvo Transport (1988-1996)

Egen verksamhet (1988)

NKL (Norge) (1986-1987)